Day: August 16, 2020

เครื่องมือตรวจรังสี

รูปแบบของเครื่องมือตรวจรังสีรูปแบบของเครื่องมือตรวจรังสี

เครื่องมือตรวจรังสี เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับด้านการสำรวจและวิทยาศาสตร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดค่ารังสีเพื่อนำค่าที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์วิจัยต่อไป  ปัจจุบันเครื่องมือตรวจรังสี ก็มีหลากหลายรูปแบบ โดยได้มีการพัฒนาตัวเครื่องมือให้สามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากขึ้น เน้นการใช้สอยที่ตรงจุด จะมีรูปแบบใดบ้างลองมาดูกันเลย  เครื่องมือตรวจรังสีมีแบบไหนบ้าง?  เครื่องวัดรังสีแบบพื้นฐาน   เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจรังสีที่มีการนิยมใช้งานกันโดยทั่วไป เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีเอาไว้ ก่อนที่จะมีอุปกรณ์ในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งเครื่องมือในกลุ่มนี้ก็ได้แก่ เครื่องสำรวจรังสี, เครื่องบันทึกรังสีประจำตัวบุคคล, เครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคลชนิดเตือนภัย และสุดท้ายคือ เครื่องตรวจวัดรังสีประจำที่  เครื่องสำรวจรังสี  เครื่องมือในรูปแบบนี้ จะเป็นเครื่องมือสำหรับตรวจหารังสีที่จะใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน เหมาะสำหรับการใช้งานแบบพกพา หรือการนำเครื่องมือออกไปตรวจวัดนอกสถานที่ มีขนาดไม่ใหญ่มาก จึงง่ายต่อการเคลื่อนย้าย เช่นเครื่องมือ Geiger Muller Counter, Lonization

READ MOREREAD MORE